Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 66 (სულ: 68)
Significance Bias
(მნიშვნელობის (მნიშვნელოვნების) ცდომილება) ერთი მხრივ სტატისტიკური მნიშვნელობის (მნიშვნელოვნების) შეუსაბამობამ, ხოლო მეორეს მხრივ, ბიოლოგიურმა, კლინიკურმა ან ჯანდაცვის მნიშვნელოვნებამ დამატებით…
Slide Positivity Rate (SPR)
(სლაიდის პოზიტიურობის კოეფიცინტი) SPR = სისხლის ნააცხის პოზიტიური პასუხების საერთო რაოდენობა / გამოკვლეული ნაცხების საერთო რაოდენობა X 100 =Head term: Malaria  [l2] =Dictionary of დამატებით…
Social and Cultural Anthropology
(სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია) თანამედროვე ადამიანთა საზოგადოებების და მათი კულტურული სისტემის შედარებითი კვლევა. კულტურული ანთროპოლოგია უმეტესწილად ფოკუსირდება კულტურის სიმბოლოების, დამატებით…
Social Behavior
(სოციალური ქცევა) ნებისმიერი სახის ქცევა, რომელიც სტიმულირდება ერთიდაიმავე სახეობის სხვა ცხოველის მიერ; ფაქტობრივად შესაძლებელია თითქმის ყველა ტიპის ქცევას ჰქონდეს სოციალურობის გარკვეული დამატებით…
Social decision-making
(სოციალური გადაწყვეტილების მიღება) არის სოციალური პროცესი, რომელიც გადწყვეტილებისთვის არჩევს პრობლემას და შემდეგ გვთავაზობს შეზღუდული რაოდენობის ალტერნატივებს, რომელთა შორის შეირჩევა ყველაზე დამატებით…
Social demography
(სოციალური დემოგრაფია) ეს არის სწავლება ერთის მხრივ დემოგრაფიულ ფენომენსა და მეორეს მხრივ სოციალურ ფენომენს შორის ურთიერთობების შესახებ.  =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Social/Cultural Accessibility
(სოციალური/კულტურული მისაწვდომობა) მომსახურების მისაწვდომობა მათთვის, ვისთვისაც არიან ისინი შექმნილნი, მაგ: ზოგიერთ საზოგადოებაში, მხოლოდ ქალი ჯანდაცვის თანამშრომლები ქალების დამატებით…
Somatic delusion
(სომატური (სხეულთან დაკავშირებული) დელუზია) ამ სახის დელუზია უკავშირდება სხეულის გარეგნულ შესახედაობას ან მის ფუნქციონირებას. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 დამატებით…
Sponsorship Bias
(სპონსორობის ცდომილება) დაფინანსების წყაროებმა შესაძლებელია გავლენა იქონიოს სპეციფიური შედეგების გამოქვეყნების ალბათობაზე. =Head term: Bias (Differential Error) [l2] =Dictionary of დამატებით…
Spontaneous Abortion
(სპონტანური აბორტი) ჩანასახის მთლიანად (სრული აბორტი) ან ნაწილობრივ გამოდევნა საშვილოსნოდან ორსულობის 28-ე/მე-20 კვირის დასასრულს. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Spontaneous Participation
(სპონტანური მონაწილეობა) შეეხება ლოკალურ ინიციატივას, რომელსაც გარე მხარდაჭერა მცირე აქვს ან საერთოდ არ გააჩნია და აქვს ძალა დასაწყისიდანვე იყოს მტკიცე. =Head term: Participation [l2] დამატებით…
Spurious Association
(მოჩვენებითი ასოციაცია) ყველანაირი არამიზეზობრივი ასოციაცია, რომელიც განპირობებულია შემთხვევითობით, უცხო ცვლადების კონტროლის შეუძლებლობას, არტეფაქულ შეცდომას შესაძლებელია ვუწოდოთ მოჩვენებითი დამატებით…
Stable Malaria
(სტაბილური მალარია) გულისხმობს: ა) წლების განმავლობაში მდგრად მაღალ ტრანსმისიას. ტრანსმისია მთელი წელი გრძელდება, ახალი შემთხვევების სეზონური ცვლილება დიდად არ ვლინდება. ბ) ძალიან მაღალი დამატებით…
Starting Time Bias
(დაწყების დროის ცდომილება) ექსპოზირების ან დაავადების საწყისი დროის გარკვევის შეუძლებლობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს არასწორი სისტემატიური ცდომილება. =Head term: Bias (Differential Error) დამატებით…
Structural Participation
(სტრუქტურული მონაწილეობა) საზოგადოება პროექტში მონაწილეობს, როგორ ინტეგრალური ნაწილი. მისი მონაწლეობა ამ პროექტის იდეოლოგიური საფუძველი ხდება. ყველა ასპექტში ჩამოყალიბების პროცესში დამატებით…
Structure (of Health Systems or Health Facilities)
(სტრუქტურა (ჯანდაცვის სისტემების ან ჯანდაცვის დაწესებულებების)) ჯანმრთელობის სერვისის ხარისხი დამოკიდებულია ჯანდაცვის სისტემის სტრუქტურაზე. აქ მნიშვნელოვანია პროფესიონალი მუშაკების რაოდენობა დამატებით…
Submerged Evaluation
(ჩაძირვის შეფასება) ცდილობს გაანადგუროს პროგრამა ან ორგანიზაცია. შემოსავალი → პროცესი → გასავალი → შედეგი → სარგებელი ფული | პროგრამა | ერთეული | საბოლოო მუშახელი | ორაგანიზაცია | სერვისი | დამატებით…
Substantive Participation
(დამოუკიდებელი მონაწილეობა) ხასიათდება საზოგადოების ჩართულობით გადამწყვეტი პრიორიტეტების შერჩევაში და აქტივობების შესრულებაში, თუნდაც ეს აქტივობები გარედან კონტროლირდებოდეს. =Head term: დამატებით…
Substitution Game Bias
(ჩანაცვლების თამაშის ცდომილება) დაუდგენელი რისკ-ფაქტორების (რომლებიც არ დადგინდა, როგორც გამომწვევი) ჩანაცვლებამ შესაძლებელია შეცდომით გააფართოვოს საკვლევი პოპულაცია. =Head term: Bias დამატებით…
Sufficient and Component Cause
(საკმაო და შემადგენელი მიზეზი, გამომწვევი) იდეა, რომელიც გამოიყენება მრავლობითი მოქმედი რისკფაქტორის ინტერპრეტაციისთვის, რომლებიც საკმარისად და ერთიანად მოქმედებენ ერთი ან მეტი შემადგენელი დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12