Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 100 გვერდი 1 (სულ: 5)
Economic/Financial Accessibility
(ეკონომიკური/ფინანსური მისაწვდომობა) პიროვნების ან საზოგადოების უნარი დაფაროს მომსახურების ფასი; თუ მომსახურება ხელმისაწვდომია, მაგრამ არც პიროვნებას და არც საზოგადოებას არ აქვს მისი დაფარვის დამატებით…
Ecreta-
(ექსკრემენტი) იგულისხმება შარდი და ფეკალური მასები. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical დამატებით…
Effective Evaluation
(ეფექტური შეფასება) პროგრამის შედეგები რამდენად შეესაბამება წინასწარ განსაზღვრულ მიზნებს. 1. რამდენად შეესაბამება პროგრამა დასახულ ამოცანებს? 2. არიან თუ არა პროგრამის მწარმოებელნი დამატებით…
Efficiency Evaluation
(ეფექტურობის შეფასება) პროგრამის შესანარჩუნებლად დახარჯული რესუსრების ანალიზი. უნდა ჩატარდეს სარგებლობა - ეფექტურობის შესაფასებელი ანალიზი, რომ პასუხი გაეცეს შემდეგ შეკითხვებს: ა) აჭარბებს დამატებით…
Egocentric Bias
(ეგოცენტრული ცდომილება) უფრო საკუთარი ან ერთი ჯგუფის მოქმედების შედეგების მისადაგების ტენდენცია, ვიდრე სხვა ჯგუფისა.  =Head term: Bias (Differential Error) [l2] =Dictionary of Public დამატებით…
Enabling factors
(ხელშემწყობი ფაქტორი) საზოგადოებრივი, კულტურული, ქცევითი, ეკონომიკური, პოლიტიკური ან სხვა პირობების ერთობლიობა, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს ან შეაფერხოს დაავადების ან სხვა ჯანმრთელობასთან დამატებით…
End-Digit Preference Bias
(საბოლოო რიცხვის უპირატესობის ცდომილება) ანალოგის ციფრულ მონაცემებში გადაყვანისას დამკვირვებლებმა შესაძლებელია ზოგიერთი ტერმინალური ციფრი დააფიქსირონ უჩვეულო სიხშირით. =Head term: Bias დამატებით…
Endemicity, Malaria (WHO)
(ენდემურობა, მალარია (WHO)) ჰიპოენდემური: მცირე ტრანსმისია; ელენთის წილი ბავშვებში 2-დან 9 წლამდე 10 %-ზე ნაკლებია. მეზოენდემური: პატარა და სასოფლო საზოგადოებებში სუბტროპიკულ ზონაში, რაც დამატებით…
Epidemiology
(ეპიდემიოლოგია) ბერძნული სიტყვაა, epi ნიშნავს ზემოს, demos- ნიშნავს პოპულაციას და logy ნიშნავს კვლევას. შესაბამისად, ეპიდემიოლოგია არის ფაქტების შესწავლა, რომელიც განსაზღვრავს პოპულაციაზე დამატებით…
Epidemiology Program Office (EPO)
(ეპიდემიოლოგიის პროგრამის კაბინეტი (ეპკ)) აძლიერებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის კოორდინაციის გზით; უზრუნველყოფს მხარდაჭერას სამეცნიერო დამატებით…
Epidiascope
(ეპიდიასკოპი) ხელსაწყო, რომლის მეშვეობით ფურცელზე ან წიგნში დაწერილი ტექსტის და სურათის გადატანა შეიძლება ეკრანზე. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 დამატებით…
Episode of illnes
(დაავადების ეპიზოდი) კონკრეტული დაავადებების სიმპტომების და ჩივილების სიხშირე. ვიზიტების და პროცედურების ერთობლიობა, რაც დაკავშირებულია კონკრეტულ დაავადებასთან =Dictionary of Public დამატებით…
Epistemology
(ეპისტემოლოგია) სწავლება შემეცნების შესახებ. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical დამატებით…
Epizootic
(ეპიზოოტური) დაავადების აფეთქება (ეპიდემია) ცხოველთა პოპულაციაში (ხშირად შეიძლებათ ადამიანებსაც დაემართოთ.) =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Epornithic
(ეპორნული) დაავადების აფეთქება (ეპიდემია) ფრინველებში. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani დამატებით…
Equifinality
(ექვიფინალურობა) სისტემა, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა გზების გამოყენებით განსხვავებული საწყისი მდგომარეობიდან ერთთნაირ საბოლოო მდგომარეობას მიაღწიოს. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Equipoise
(ექვიპოიზური) გაურკვეველი მდგომარეობა, როცა არ იცი ერთი ან რამდენიმე ცდისგან სარგებელს მიიღებ თუ ზიანს. ეს შემთხვევა არის ჩვენება იმისათვის,რომ ჩატარდეს რანდომიზირებული კვლევა, რადგან არ დამატებით…
Equity
(სამართლიანობა) უთანასწორობისა და უსამართლობის შეზღუდვა და ყველასთვის მისაღები სტანდარტების მიღება. ყველა სოციალური ჯგუფის ბაზისური მინიმალური მოთხოვნებისა და სერვისების დაკმაყოფილება, დამატებით…
Equity In Health
(სამართლიანობა ჯანდაცვაში) მდგომარეობა, როდესაც სოციალურად, გეოფრაფიულად და დემოგრაფიულად განსაზღვრულ მოსახლეობის ჯგუფში არ არის განსხვავება ჯანმრთელობის ერთ ან რამდენიმე ასპექტს შორის. დამატებით…
Eradication (of disease)
(ერადიკაცია (დაავადების)) WHO-ს მიხედვით, ერადიკაცია არის სტატუსი, როცა არანაირი დაავადების შემთხვევები არსად არ ფიქსირდება და მაკონტროლებელი მექანიზმები საჭირო აღარ არის. დაკვირვების და დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12