Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 40 გვერდი 1 (სულ: 2)
Galen
(გალენი) (130-205) ცნობილი ექიმი რომის იმპერატორის, მარკუს აურელიუსის კარზე. მან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შედარებითი ანატომიისა და ექსპერიმენტული ფიზიოლოგიის დარგში. ის ჯანმრთელობისა და დამატებით…
Game theory
(თამაშის თეორია) მათემატიკური ლოგიკის შტო, განვითარებული ვონ ნეუმანისა და მორგენშტერნის მიერ (1947). მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ყველა შესაძლო რეაქციას გარკვეული სტრატეგიის მიმართ. ყოველი დამატებით…
Gantt Chart
(განტის დიაგრამა) დაგეგმილი აქტივობების გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც ასახავს მათი განხორციელების თანმიმდევრობასა და ხანგრძლივობას, თუმცა ის არ აჩვენებს რა კავშირია ამ აქტივობებსა და დამატებით…
Gatekeeper Method
(დარაჯის მეთოდი) დასმული პრობლემების შესახებ შესაბამის სფეროში მომუშავე ადამიანებს ეკითხებიან აზრს და რეკომენდაციებს, ასევე მათი გადაჭრის შესაძლო მეთოდებს. ეკითხებიან თუ რა ტიპის ინფორმაცია დამატებით…
Gaussian Distribution
(გაუსიანური გავრცელება) P1-ის ნორმალური გავრცელება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical დამატებით…
Gay
(გეი) სიტყვა გეი ჰომოსექსუალების მერ დამკვიდრებული ტერმინია, რომელიც მეტყველებს მათი ცხოვრების სტილზე. იხ. ბისექსუალი და ჰეტეროსექსუალი, ლესბოსელი. იხილეთ ასევე: ბისექსუალი და დამატებით…
GEM
(GEM) გამოსახავს მხოლოდ იმას, რისი შეფასება და გაზომვაც შესაძლებელია და არ ასახავს ადამიანების აქტივობასა და მონაწილეობას საზოგადოების ცხოვრებასა და გადაწყვეტილებების მიღებაში, ოჯახებში მათი დამატებით…
Gender
(გენდერი) ეს ტერმინი გამოხატავს კულტურით განპირობებული ნორმების, როლების, ქცევების და ასევე ქალსა და მამაკაცს, ბიჭსა და გოგოს შორის ურთიერთობის სოციალურ კონსტრუქციას. (კრიგერი 1993, ფაუსტო დამატებით…
Gender Aware
(გენდერის გაცნობიერება) ქალისა და მამაკაცის საჭიროებებს, სურვილებსა და ხედვებს შორის განსხვავებულობის გაცნობიერება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 დამატებით…
Gender Bias
(გენდერული უთანასწორობა) მამაკაცის თუ ქალის გენდერის მიმართ დამახინჯებული, უგულებელმყოფელი, დისკრიმინაციული და ცრუ შეხედულებების ჩამოყალიბება. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Gender Blind
(გენდერული თანასწორობა) დამოკიდებულება, რომლის დროსაც ქალისა და მამაკაცის ერთმანეთისაგან განსხვავება არ ხდება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Gender Competent
(გენდერ-კომპეტენტურობა) ქალისა და მამაკაცის მოთხოვნილებების, სურვილებისა და ხედვების ადექვატური და ეფექტური განხორციელება მეტყველებაში სამუშაოსა და ცხოვრებაში. =Dictionary of Public დამატებით…
Gender Empowerment Measure(GEM)
(გენდერული უფლებების საზომი) ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სფეროში, ასევე გადაწყვეტილებების მიღებაში აფასებს გენდერულ უთანასწორობას. ამ მონაცემის მისაღებად გამოიყენება სამი მაჩვენებელი: ეკონიმიკურ დამატებით…
Gender Identity
(გენდერის იდენტობა) თუ როგორ აღიქვამს პიროვნება საკუთარ თავს, ქალად, მამაკაცად, თუ ამბივალენტურად. გენდერის იდენტობის ჩამოყალიბება ხდება 4-5 წლის ასაკში. =Dictionary of Public Health დამატებით…
Gender Role
(გენდერული როლი) ასახავს პიროვნების სოციალურ როლს, დამოკიდებულებებს, ქცევის ხასიათს, პიროვნულ თვისებებს, რომელიც სტერეოტიპულია, მასკულინური ან ფემინისტური, რასაც ის კულტურა განაპირობებს, დამატებით…
Gender service
(გენდერული სერვისი) ღიაობა, სწრაფი გაცნობიერება და რეაგირება იმ საკითხებზე, რომელიც გარკვეულ საზოგადოებაში წამოიჭრება ქალთა და მამაკაცთა სოციალურ ურთიერთობაში. =Dictionary of Public დამატებით…
Gender Specific
(გენდერ-სპეციფიკურობა) გენდერული განსხვავებულობის მკაფიო გამოვლინება, საუბარში სამსახურში და ა.შ. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, დამატებით…
Gender-related Development Index
(გენდერთან დაკავშირებული განვითარების ინდექსი) ფოკუსირდება ქალებსა და მამაკაცებს შორის უთანასწორობასა და მთელი ხალხის საშუალო მიღწევაზე =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Gene
(გენი) გენეტიკური ინფორმაციის შემცველი მემკვიდრული ერთეული. ის ტრანსკრიბირდება რნმ-ს მოლეკულად, შემდგომ პროცესირდება და ფუნქციონირებს პირდაპირ ამ სახით ან განიცდის ტრანსლაციას პოლიპეპტიდურ დამატებით…
Gene Mapping
(გენების რუკის შექმნა) ადამიანის გენომის რუკის შექმნის პროცესი, რომლის დროსაც მოცემულ ქრომოსომაზე სპეციფიკური გენების ლოკალიზაციის დადგენა ხდება. მისი მიზანი დაავადების გამომწვევი გენის დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12