Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 70 გვერდი 1 (სულ: 4)
Dangerous machine
(საფრთხის შემცველი მანქანა) ნიშნავს ნებისმიერ მანქანას (მათ შორის სამსხვრევი) რომელიც გამოიყენება ინდუსტრიაში, სოფლის მეურნეობაში ან სასოფლო-სამეურნეო სექტორში ან ნებისმიერ სხვა სექტორში, დამატებით…
Data Dredging (Looking for the pony) Bias
(აპოსტერიორული ანალიზის ცდომილება (პონის ძებნა)) მონაცემების განხილვა ყველა შესაძლო ასოციაციისთვის წინასწარი ჰიპოთეზის გარეშე, შედეგები შეესაბამება მხოლოდ ჰიპოთეზის წარმომქმნელ აქტივობებს. დამატებით…
Deaf 
(ყრუ) ნიშნავს სმენის 85dB ან მეტ სიხშირეებით დაკვეითებას, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ლაპარაკის აღქმისს.  პრობლემები ექმნებათ ურთიერობაში, სამსახურში. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Decision analysis
(გადაწყვეტილების ანალიზი) იწარმოება ოპერაციათა კვლევებისა და თამაშის თეორიით. იგი მოიცავს ყველა შესაძლო არჩევანსა და თითოეულ პოტენციურ შედეგს იმ გადაწყვეტილებებში, რომელიც მიღებულ უნდა იქნას დამატებით…
Decision tree
(გადაწყვეტილების ხე) ალტერნატიული არჩევნები, გამოხატული რაოდენობრივ ფორმებში, რომელიც შეიძლება გამოიყენებოდეს პრობლემებზე მსჯელობის ყველა ეტაპზე, იერარქიული რიგითობით. ამდენად, დამატებით…
Decision-making
(გადაწყვეტილებების მიღება) განმარტებულია, როგორც „დარწმუნების ხელოვნება - ერთი პირის მიერ მიმართულებაზე ან აზრზე ზეგავლენის მოხდენა“. ეს არის გაცნობიერებული და ადამიანური პროცესი, რომელიც დამატებით…
Declaration
(განაცხადი) არის მნიშვნელოვან საკითხზე წერილობითი სახით შედგენილი ოფიციალური პოლიტიკა (policy) ან პროგრამა. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Decomposition
(დაყოფა (დეკომპოზიცია)) მიმართულია ორგანული ნივთიერებების დაშლისკენ უფრო სტაბილურ ფორმებში აერობული ან ანაერობული (aerobic/anaerobic) მიკრო-ორგანიზმების გამოყენებით. =Dictionary of დამატებით…
Decsriptive epidemiology
(აღწერითი ეპიდემიოლოგია) შეისწავლის პოპულაციაში გავრცელებული ჯანმრთელობის ან მასთან დაკავშირებული სხვაღასხვა ფაქტორების შემთხვევებს.   დაავადების  დამოკიდებულება  ადა მიანების   ასაკთან, დამატებით…
Deduction
(შეკვეცა) მიმართულია გონივრული არგუმენტის ზოგადიდან ვიწრო, სპეციფიურ მნიშვნელობამდე დაყვანისკენ. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, დამატებით…
Deductive logic
(დედუქციური ლოგიკა) პროგნოზირებს განსაკუთრებულ (სპეციფიურ) რეზულტატს წინამორბედი ზოგადი ჰიპოთეზიდან. ეს სასარგებლო სამეცნიერო პროცედურის მეთოდი, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის განსჯისთვის, არის დამატებით…
Defenders
(დამცველები) ორგანიზაციები, რომელთა სტრატეგიაა აწარმოონ შეზღუდული რაოდენობის პროდუქცია, რომელიც ორიენტირებული იქნება მთლიანი პოტენციური ბაზრის ვიწრო სეგმენტზე. =Dictionary of Public დამატებით…
Degree of freedom
(თავისუფლების ხარისხი) რაიმე სტატისტიკურ ტესტში ჩართული კომპლექსური იდეა, რომელიც მიმართულია გაზომოს რომელ მონაცემს აქვს შესაძლებლობა, შეცვალოს დადგენილი ლიმიტი, რომელიც წინასწარ იქნა დამატებით…
Dehabilitation
(განიარაღება) არის პროცესი და გადაფასება ადამიანის მიმართ, რომელსაც არ შეუძლია იყოს საზოგადოების სრულიფასოვანი წევრი (WHO-TRS 874 1998). გადატანითი მნიშვნელობით — „რეაბილიტაცია“. დამატებით…
Dehydratation
(გაუწყლოება/დეჰიდრატაცია) არის მდგომარეობა, როდესაც ორგანიზმი კარგავს სითხეს. ხასიათდება ორი ან მეტი სიმპტომისგან: 1) წყურვილის გაძლიერება; 2) აფორიაქება, გაღიზიანება; 3) კანის დამატებით…
Delegation
(დელეგირება) არის პასუხისმგებლობის გადაცემის ან განაწილების პროცესი. პასუხისმგებელმა პირმა შესაძლოა გაუნაწილოს (მაგრამ არა სრულიად გადააბაროს) სხვა პირს მასზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობები. დამატებით…
Delphi teqnique
(დელფის ტექნიკა) არის მეთოდი შეთანხმების მიღწევისა დარგის ექსპერტებს შორის,როდესაც არის შეუთავსებლობის ემპირიული ნიშნები ან მცირედი თავსებადობა. აღნიშნული ტექნიკა პროგნოზირებს გარემოს დამატებით…
Delusion
(დელუზია (ცდომილება, ცრუ რწმენა)) ცრურწმენა (ან ცრუ დარწმუნება), რომელიც დაფუძნებულია აბსოლუტურ დარწმუნებასა და გამოუსწორებელ (განსჯის გარეშე) არგუმენტებზე ან ახსნილია პაციენტთა კულტურის დამატებით…
Delusion of being controlled
(კონტროლირებადი დელუზია) გრძნობების, იმპულსების ან ქმედებების კონტროლი არა თავად პერსონის მიერ, არამედ, გარე ძალების ზემოქმედების შედეგად. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Delusion of jealousy
(ეჭვიანობის დელუზია) როდესაც, ინდივიდს მიაჩნია, რომ მისი სექსუალური პარტნიორი არ არის ერთგული. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12