Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 56 გვერდი 3 (სულ: 3)
Multiple Cause Theory (Multiple Causation)
(მრავალი მიზეზის თეორია (მრავლობითი მიზეზობრიობა)) აღიარებს საჭიროებას, რომ დაიტიოს ერთი დაავადების მრავალი თანაარსებული ან ჯანმრთელობის სხვა დარღვევები. თეორიამ კონსენსუსს მოგვიანებით დამატებით…
Multiple Choice Questions
(სავარაუდო პასუხის მქონე კითხვები) რესპონდენტმა უნდა აირჩიოს ერთი პასუხი ბევრი ჩამონათვალიდან, მაგალითად, ამათგან რომელია აივ/შიდსის გადაცემის სავარაუდო გზა: 1) საერთო სამზარეულოს ჭურჭელი; დამატებით…
Multiple Comparison Technique
(მრავლობითი შედარების ტექნიკა) წარმოადგენს სტატისტიკურ პროცედურას ალბათობის დონეზე განსხვავებების მოსაწესრიგებლად, როდესაც შექმნის ერთდროულად კონფიდენციალურობის ლიმიტებს, რამდენიმე დამატებით…
Multiple Logistic Model
(მრავლობითი ლოგისტიკური მოდელი) იხ. Logistic Model. იხილეთ ასევე: Logistic Model. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public დამატებით…
Multiple of the Median
(მედიანას მრავალრიცხოვნება) არის სტანდარტიზაციის მარტივი მეთოდი, რომელიც ისეთი ცვლადების რეგულირების საშუალებას იძლევა, როგორებიცაა ასაკი და სქესი, პირდაპირპროპორციულია თავდაპირველი საზომის დამატებით…
Multiple Pathology
(მრავლობითი პათოლოგია) ინდივიდში ერთდროულად არსებული ერთზე მეტი პათოლოგიური პროცესი. ზოგჯერ ეს გამოიყენება, როგორც გამართლება ხანდაზმული ადამიანების მკურნალობის გამოსარიცხად და დამატებით…
Multiple Regression Techniques
(მრავლობითი რეგრესიის ტექნიკები) არის რეგრესიაში გამოყენებული მრავალი რეგრესიის ანალიზის ნაირსახეობა, მოიცავს სწორხაზოვანი რეგრესიის ანალიზს, იყენებს სწორხაზოვანი რეგრესიის მოდელს და დამატებით…
Multiple Risk
(მრავლობითი რისკი) ეწოდება ერთზე მეტი რისკის ფაქტორის არსებობას დაავადების ან სხვა შედეგის განვითარებისთვის. მათი კომბინირებული არსებობის შედეგად ვიღებთ გაზრდილ რისკს (Last 1995). გაზრდილი დამატებით…
Multiplicative Model
(მულტიპლიკატური მოდელი) არის მოდელი, რომელშიც ორი ან მეტი გამომწვევის ერთობლივი ეფექტით გვაძლევს შედეგს. მაგ., თუ ფაქტორი ზრდის რისკს a-ჯერ, b ფაქტორის არარსებობის შემთხვევაში, b – b-ჯერ, a დამატებით…
Multistage Model
(მრავალსაფეხურიანი მოდელი) არის მათემატიკური მოდელი, ძირითადად კარცინოგენეზისთვის, დაფუძნებული თეორიაზე, რომ კონკრეტულმა კარცენოგენმა შეიძლება გავლენა იქონიოს სიმსივნის განვითარების ერთ-ერთ დამატებით…
Multivariate Analysis
(მრავალცვლადიანი ანალიზი) არის გამოყენებული ტექნიკების ერთობლიობა, როდესაც რამდენიმე ცვლადის ვარიაცია ერთდროულად უნდა იქნას შესწავლილი. სტატისტიკაში, ნებისმიერი ანალიტიკურ მეთოდს, რომელიც დამატებით…
Mumps
(ყბაყურა) მწვავე გენერალიზებული პარამიქსოვირუსული ინფექცია, რომელიც გამოვლინდება ერთმხრივი ან ორმხრივი ყბაყურა ჯირკვლის ანთებით. ეპიდემიებს ადგილი აქვს გვიან ზამთარსა და გაზაფხულზე, გადაცემა დამატებით…
Mutation
(მუტაცია)   არის გენეტიკურ მასალაში მემკვიდრეობითი ცვლილება, რომელიც არ არის გამოწვეული გენეტიკური სეგრეგაციით ან რეკომბინაციით, რომელიც გადაეცემა შვილეულ უჯრედებს. =Dictionary of დამატებით…
Mutation Rate
(მუტაციის სიხშირე) არის სიხშირე, რომლითაც მუტაცია ხდება თითოეულ გენში ან თითოეულ თაობაში. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of დამატებით…
Mutual Problem Solving
(პრობლემის ერთობლივი გადაჭრა) არის, როდესაც დაპირისპირებული მხარეები პირისპირ ხვდებიან კონფლიქტის გამომწვე მიზეზს და იზიარებენ პასუხისმგებლობას, იმუშაონ გამოსავლის მოძებნისთვის. დამატებით…
Mutual Task Dependence
(საკითხზე ერთობლივი დამოკიდებულება) როდესაც ორი ორგანიზაციული ერთეული დამოკიდებულია ერთმანეთის დახმარებაზე, ინფორმაციასა და სხვა კოორდინაციულ აქტივობებზე, რათა დაასრულონ ერთობლივი დავალება. დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12