Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 146 გვერდი 2 (სულ: 8)
Hazard and Operating Study (HAZOP)
(საფრთხის იდენტიფიკაცია) იგი მოიცავს მილსადენების და აპარატურის დიაგნოზის თანმიმდევრულ კვლევას ინჟინრებისა და ტექნიკოსების ჯგუფის მიერ, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ დანადგარის მოდელის დამატებით…
Hazard rate
(საფრთხის ოდენობა (სინ. ავადობის ძალა)) არის თეორიული საზომი მოვლენის განვითარების რისკისა, მაგ. სიკვდილი, ახალი დაავადება, დროის გარკვეულ მონაკვეთში. მათემატიკურად საზღვრები მიჩნეულია, როცა დამატებით…
HbsAg (Hepatitis B Surface Antigen)
(ბ ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირის ანტიგენი) ბ ვირუსის ბირთვის ნაწილი. ვირუსიდან დიდი რაოდენობით გამოიყოფა ზედაპირის ანტიგენი, რომელიც ვაქცინის საფუძვლიდან გამომდინარე,ინფექციურია . ბ ჰეპატიტის დამატებით…
HCH (Hexachlorocyclo-Hexane or Gamaexane or Hexidol or Benzene hexachloride( BHC)
(ჰექსაქლოროციკლო-ჰექსანი ან გამაჰექსანი ან ჰექსიდოლი ან ბენზენ ჰექსაქლორიდი) ინსექტიციდი,რომლის აქტიური კომპონენტია γ-იზომერი.(13-16%). სუფთა  HCH(99%) არის ლინდანი, რომელიც კონტაქტური დამატებით…
Head of Household
(ოჯახის უფროსი) ადამიანი, რომელიც მიჩნეულია ოჯახის უფროსად ოჯახის წევრების მიერ. არსებობს მეორე განმარტებაც, ეს ადამიანი ოჯახში არის მთავარი შემოსავლის შემომტანი ანუ აქვს ოჯახის მატერიალური დამატებით…
Health
(ჯანმრთელობა) მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიხედვით ჯანმრთელობა არის ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა და არა, უბრალოდ, დაავადების ან უძლურების არარსებობა. შესაძლებლობა, დამატებით…
Health Administration
(ჯანდაცვის ადმინისტრაცია) საჯარო ადმინისტრაციის ფილიალი, რომელიც მართავს ჯანმრთელობის განმტკიცების, პრევენციული სერვისების, სამედიცინო დახმარების, რეაბილიტაციის, სამედიცინო დახმარების დამატებით…
Health demands
(ჯანდაცვის მოთხოვნა) ძირითადად, იზომება ჯანდაცვის სერვისის მიღებისას. გააზრებულ უნდა იქნას, რომ ყველა ტიპის მოთხოვნა არ ნიშნავს აუცილებლად ჯანდაცვის მოთხოვნას ან მოთხოვნას სხვადასხვა დამატებით…
Health Programme Budgeting
(ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტის ფორმირება) სტრატეგიების განხორციელებისთვის ჯანდაცვის რესურსების უპირატესი ალოკაცია. ბიუჯეტის ფორმირება ხდება ისე, რომ პროგრამული გადაწყვეტილება გადადის დამატებით…
Health Public policies
(ჯანდაცვის საჯარო პოლიტიკა) ეს ტერმინი შემოვიდა 1980- წლებში WHO-ს მეშვეობით. გულისხმობს ადამიანთა ცხოვრების მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რაც ნიშნავს: დაცულ, უსაფრთხო, ადეკვატურ, მდგრად დამატებით…
Health Selection-Direct
(ჯანმრთელობის შერჩევა პირდაპირი) არსებობდა იდეა, თითქოს ადამიანის ავადმყოფობა სამუშაოს დაკარგვის ან უმუშევრობის შედეგი იყო. ავადობისა და სიკვდილიანობის დაკავშირება უმუშევრობასთან, რაც ერთ დამატებით…
Health Selection-Indirect
(ჯანმრთელობის შერჩევა არაპირდაპირი) (Martikainen & Valkonen 1998, 1996) (Montgomery et al 1996) უმუშევარი ადამიანის ავადობის მიზეზი არ არის ზუსტად დადგენილი (მართიკაინენ და ვალკონენ დამატებით…
Health Service Administration
(ჯანდაცვის სერვისების ადმინისტრირება) არის უნარჩვევების გამოყენება რესურსების მართვაში, რომ ეფექტურად მიაწოდოს მოსახლეობას ჯანმრთელობის სერვისები.  ორგანიზაცია, პოლისის ფორმულირება და დამატებით…
Health Service Components
(ჯანდაცვის სერვისების კომპონენტები) =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical University.
Health Service Management (direct)
(ჯანდაცვის სერვისების მართვა (პირდაპირი)) ჯნდაცვას მართავს ხელმძღვანელი. ადმინისტრაცია და სერვისი დამოკიდებულია საჯარო ბუღალტერიის წესებზე, რომელიც ითვალისწინებს მთლიან აღრიცხვიანობას ყველა დამატებით…
Health Service Research
(ჯანდაცვის სერვისების კვლევა) ეპიდემიოლოგიური, სოციოლოგიური, ეკონომიური და სხვა ანალიტიკური მეცნიერებების ურთიერთკავშირი ჯანდაცვის სერვისების სწავლებაში. ჯანდაცვის სერვისი დაინტერესებულია დამატებით…
Health Services
(ჯანდაცვის სერვისები) ჯანდაცვის სისტემა შეიძლება დახასიათებულ იქნას, როგორც ქვეყნის მასშტაბით დაფუძნებული ინსტიტუტები, რომლებიც წარმოადგენენ მრავალ-პროფილიანი სუბიექტებს და უნარი აქვთ დამატებით…
Health Services for Elderly People
(ჯანდაცვის სერვისები ხანდაზმულთათვის) არსებობს მიწოდების ოთხი მთავარი ვარიანტი/მოდელი: 1) გერიატრების და მათი გუნდების მიერ ასაკოვანი ხალხის მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების გუნდურად მართვა; დამატებით…
Health Statistics
(ჯანდაცვის სტატისტიკა) ციფრული მონაცემები, რომელიც მიღებულია მოვლენების, ქცევების, სერვისების, რესურსების, დაავადებებისა და ჯანდაცვის სერვისზე დახარჯული თანხების შესწავლით. ეს მონაცემები დამატებით…
Health Status
(ჯანმრთელობის სტატუსი) ფიზიკური და გონებრივი ჯანმრთელობის ყველა ასპექტი და მათი გამოვლინება ყოველდღიურ ცხოვრებაში როგორიცაა: დაქვეითებული შესაძლებლობა, ინვალიდობა და შეზღუდული დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12