Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 2 (სულ: 68)
Access (To Health Services)
(მისაწვდომობა (ჯანდაცვის სერვისების)) ჯანდაცვის მომსახურების ან საშუალებების ხელმისაწვდომობა  იოლი მისაწვდომობა ადგილმდებარეობის, დროისა და სოციალური ან კულტურული ფაქტორების მიხედვით. დამატებით…
Accessibility (Of Health Services)
(მისაწვდომობა (ჯანდაცვის სერვისების)) მოცემული პოპულაციის გარკვეული რაოდენობა, რომლისგანაც მოსალოდნელია გარკვეული საშუალებით, მომსახურებით და ა.შ. სარგებლობა არსებული ბარიერის ფონზე, დამატებით…
Accident
(უბედური შემთხვევა) მოულოდნელი მოვლენა, რომელიც უმეტესწილად იწვევს დაზიანებებს. WHO (მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია)-ის მიხედვით უბედური შემთხვევა არის „მოვლენა, არ არის დამოკიდებული დამატებით…
Accommodation
(აკომოდაცია) (1) თვალის ბროლის გაბრტყელება და გამობერვა, რაც განაპირობებს საგნების მკვეთრი გამოსახულების მიღებას ბადურაზე. (2) პროცესი, რომლის დროსაც პიროვნება ეჩვევა ახალ გარემოს და იცვლის დამატებით…
Accounting
(ანგარიში, ბუღალტერია) რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდი და საკომუნიკაციო სისტემა, რომელიც შემუშავებულია ეკონომიკურ საქმიანობაში მყოფი საწარმოს შესახებ შერჩეული რაოდენობრივი მონაცემების დამატებით…
Acculturation
(სოციალიზაცია) სხვადასხვა კულტურული ტრადიციების მქონე საზოგადოებების დაახლოება გარკვეული ცვლილებების ხარჯზე. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის „კულტურათა კონტაქტი“. =Dictionary of Public დამატებით…
Accuracy
(სიზუსტე) სიდიდეების გაზომვის ან შეფასების ხარისხი, თუ რამდენად სწორია გაზომილი მახასიათებლის სიდიდე. იხ. ნორმირება, გაზომვები. იხილეთ ასევე: ნორმირება, გაზომვები. =Dictionary of დამატებით…
Acheson Inquiry
(აჩესონის კითხვარი) ჯანდაცვის სახელმწიფო მდივნის კითხვარი, შედგენილი 1986 წლის იანვარში მთავარი სამედიცინო სპეციალისტის, ბატონი დონალდ აჩესონის ხელმძღვანელობით, რომლის მიზანიც იყო დამატებით…
Achievement Motivation
(წარმატების მიღწევის მოტივაცია) გულისხმობს მიღწევების საჭიროებას და არის სწრაფვის, ძალისხმევისა და ამტანობის მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი, როცა პიროვნება მოელის, რომ მისი მოღვაწეობა შეფასდება დამატებით…
Acid Rain (Syn. Acid Deposition, Form of Precipitation, e.g., rain, snow, sleet or hail)
(მჟავის წვიმა (სინ. მჟავის ნალექი, ნალექის ფორმა მაგ: თოვლი, თოვლ-ჭყაპი, სეტყვა)) შეიცავს გოგირდის ან აზოტის მჟავის მაღალ კონცენტრაციას (PH < 5.5-5.6). წარმოიქმნება, როცა გოგირდის დამატებით…
Acquaintance Network
(გავრცელების ჯაჭვი) კონტაქტში მყოფი ადამიანების ჯგუფი, რომელთა შორისაც შესაძლებელია ინფექციის გამომწვევის გადადება, ცოდნის, ქცევისა და ღირებულებების გავრცელება და რომელთა სოციალურ დამატებით…
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS Case)
(შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი) სიმპტომებისა და ნიშნების კომპლექსი, რომლებიც გამოწვეულია აივ ინფექციით (იხ. HIV). ამ დაავადების დიაგნოზის დასმა სხვადასხვაგვარად ხდება ზრდასრულებსა და დამატებით…
Act
(აქტი) სახელმწიფო საკანონმდებლო ან სხვა სახელმწიფო ორგანოს მიერ მიღებული დებულება ან კანონი. აქტები განსხვავდება რეზოლუციებისგან, რომლებიც, ჩვეულებრივ, გამოიყენება საკანონმდებლო აზრის დამატებით…
Action Research
(ქმედითი კვლევა) ექსპლუატაციაში შესვლის მანიპულაცია კონტროლის ქვეშ მყოფ ექსპერიმენტში მისი ეფექტურობის განსასაზღვრად; ჩვეულებრივ, კვლევის ეს ტიპი მტკიცედ პრაქტიკულია და მხოლოდ გარკვეულ დამატებით…
Active Case Finding
(დაავადების აქტიური გამოვლინება) არის შემთხვევების ან დაკვირვების ქვეშ მყოფი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ძებნის პროცესი (მაგ: საჯარო მუშაკის ვიზიტები სახლში ტუბერკულოზის შემთხვევების დამატებით…
Active Immunity
(აქტიური იმუნიტეტი) არის შეძენილი იმუნიტეტის ტიპი, როდესაც ადამიანის იმუნური სისტემა ორგანიზმში მოხვედრილი პათოგენების წინააღმდეგ გამოიმუშავესბს სპეციფიკურ (ანტისხეულოვან) იმუნურ პასუხს. დამატებით…
Active Life Expectancy
(აქტიური სიცოცხლის ხანგრძლივობა) იხ. შრომის უუნარობისგან თავისუფალი სიცოცხლის ხანგრძლივობა. იხილეთ ასევე: შრომის უუნარობისგან თავისუფალი სიცოცხლის ხანგრძლივობა. =Dictionary of Public დამატებით…
Activities of Daily Living (ADL)
(ყოველდღიური საქმიანობა (ADL)) პირადი საჭიროების ქმედება, როგორიცაა კვება/სმა, დაბანა, საპირფარეშოს გამოყენება, სკამიდან ადგომა, დაწოლა/ადგომა, სახლში გადაადგილება, ჩაცმა, გარეთ სიარული დამატებით…
Activities of Daily Living (ADL) Scale
(ყოველდღიური ქმედებების (ADL) შკალა) შკალა, რომელიც აფასებს ფიზიკურ უნარს/უუნარობას; გამოიყენება სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების — როგორიცაა ართრიტი — დროს ჩარევის შედეგების შესაფასებლად. დამატებით…
Activity
(აქტივობა) პიროვნების მიერ რაიმე დავალების ან ქმედების შესრულება. ის წარმოადგენს ფუნქციონირების ინდივიდუალურ პერსპექტივას. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12